Αρχική σελίδα
 | 
Η εταιρεία
 | 
Υπηρεσίες
 | 
Εξοπλισμός
 | 
Πακέτα
 | 
Τι είπαν για εμάς
 | 
Επικοινωνία
Email:
Κωδικός:
 
Όροι χρήσης & ιδιωτικό απόρρητο

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Ο Δυκτιακός μας τόπος [ www.iron4u.gr ] είναι μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτή την Ιστοσελίδα. Η πληροφόρηση αυτήν δεν θα πωληθεί, μοιραστεί ή ενοικιαστεί σε τρίτους κατά τρόπο διαφορετικό από αυτό που καταγράφεται σε αυτή τη δήλωση. Συλλέγουμε πληροφόρηση από τους χρήστες μας σε αρκετά διαφορετικά σημεία της Ιστοσελίδας μας.

Cookies
Ένα cookie είναι μια σειρά από παράμετροι που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη και περιλαμβάνει επιλεγμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην Ιστοσελίδα. Ένα cookie μπορεί να συγκρατεί προτιμήσεις όπως επιλογή γλώσσας, όνομα χρήστη ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες που αντίθετα θα απαιτούσαν συχνές υποβολές από τον χρήστη. Η χρήση ενός cookie δεν μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε ταυτοποίηση προσωπικής πληροφόρησης κατά τον χρόνο επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας.

Κοινοποίηση Στοιχείων
Δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτική δημογραφική πληροφόρηση με κανένα τρίτο μέρος.

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log files)
Χρησιμοποιούμε διευθύνεις IP (Internet Protocol) για την ανάλυση τάσεων χρήσης Ιστού, διαχείρισης της Ιστοσελίδας, παρακολούθησης ενδεχόμενης παράνομης δραστηριότητας χρηστών και συγκέντρωσης ευρείας δημογραφικής πληροφόρησης (χώρα προέλευσης) για συγκεντρωτική χρήση. Οι διευθύνσεις IP δεν είναι συνδεδεμένες με πληροφόρηση ιδιωτικής ταυτοποίησης.

Σύνδεσμοι (Links)
Αυτή η Ιστοσελίδα εμπεριέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι Δυκτιακός μας τόπος [ www.iron4u.gr ] δεν είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές δεδομένων ή το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει μόνο για την πληροφόρηση που συλλέγεται από τον Δυκτιακό μας τόπο [ www.iron4u.gr ]

Εμπορικά σήματα και λογότυπα (logos)
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στις σελίδες του site είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιριών.

Επικοινωνία
Για λόγους όπως βελτίωσης της προσωποποίησης των υπηρεσιών μας και διατήρησης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ορισμένες μορφές πληροφόρησης, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα και επιστολές όταν συναλλάσσεστε μαζί μας. Επιπρόσθετα, αν άλλοι χρήστες μας επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τις δραστηριότητες σας στην Ιστοσελίδα μας πιθανόν να αποθηκεύσουμε αυτή τη πληροφόρηση σε ένα φάκελο για την δική σας χρήση.

Ασφάλεια
Η παρούσα Ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία ων δεδομένων των χρηστών μας. Όταν χρήστες υποβάλουν προσωπική πληροφόρηση μέσω της Ιστοσελίδας, η πληροφόρησης σας προστατεύεται online και offline.

Παροχή Πληροφόρησης για Νομικές Ενέργειες
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Υπεύθυνος του Δυκτιακού μας τόπου [ www.iron4u.gr ] έχει λόγους να πιστεύει ότι ένας χρήστης των υπηρεσιών του προκαλεί ζημιά σε ή παρεμβαίνει στα δικαιώματα και την ιδιοκτησία της Εταιρίας μας [ www.iron4u.gr ] ή άλλου χρήστη του Δυκτιακού μας τόπου [ www.iron4u.gr ] εμείς ή άλλος χρήστης μπορεί να προχωρήσουμε σε νόμιμες ενέργειες. Σε αυτή τη περίπτωση ανάληψης νομικών ενεργειών δυνάμεθα να παράσχουμε πληροφόρηση του χρήστη για την διευκόλυνση της διαδικασίας.

Γνωστοποίηση Αλλαγών
Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασίσουμε να κάνουμε αλλαγές στην πολιτική μας απορρήτου, θα γνωστοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας για την ενημέρωση σας. Ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες του Δυκτιακού μας τόπου [ www.iron4u.gr ] πρέπει να γνωρίζουν ποια πληροφόρηση συγκεντρώνουμε, πως την χρησιμοποιούμε και κάτω από ποιες συνθήκες.
Top

Privacy Statement Terms of Use

Information Collection and Use
[ www.iron4u.gr ] is the sole owner of the information collected on this site. We will not sell, share, or rent this information to others in ways different from what is disclosed in this statement. We collect information from our users at several different points on our website.

Cookies
A cookie is a set of parameters stored in the user`s hard disk, containing selected information about the user`s visits to a site. A cookie may retain preferences such as language selection, username or other similar information that would otherwise require frequent submissions by the user. Usage of a cookie cannot in any way lead to any personally identifiable information while on our site.

Sharing
We will not share aggregated demographic information with any third party.

Log Files
We use IP addresses to analyse trends of Web usage, administer the site, monitor possible illegal user activity and gather broad demographic information (country origin) for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

Links
This site contains links to other sites. Please be aware that [ www.iron4u.gr ] is not responsible for the privacy practices or the content of such sites. This Privacy Statement applies solely to information collected by [ www.iron4u.gr ]

Logos and Trademarks

All logos and trademarks on this site are property of respective companies

Correspondence
For reasons such as improving personalization of our service, and maintaining a high quality of service, we
receive and store certain types of information such as emails, and letters whenever you interact with us. In addition, if other users send us correspondence about your activities on our site we may store this information
in a file for your reference.

Disclosure of Information for Legal Actions
In the event that www.iron4u.gr has reason to believe that a user of his services is causing injury to or interfering with [ www.iron4u.gr ] rights or property or another [ www.iron4u.gr ] user, we or another user may pursue legal action. In the event legal action is taken we may disclose user information to facilitate the proceedings.

Security
This website takes every precaution to protect our users` information. When users submit sensitive information
via the website, your information is protected both online and off-line.


Notification of Changes
In the event we decide to make a change to our privacy policy, we will post these changes on our Web site for your review. At all time, [ www.iron4u.gr ] users should we aware of what information we collect, how we use it, and under which circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

Copyright © 2009 - IRON 4U. All rights reserved | Όροι χρήσης & ιδιωτικό απόρρητο
Designed 'n Developed by neted d&d team
   
το e-mail σας

                  ΕΓΓΡΑΦΗ